پیام تسلیت پوهنتون فاریاب نسبت درگذشت مرحوم پوهینار دکتور نورالله خیرخواه

 

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام تسلیت پوهنتون فاریاب

کل نفساَ ذایقه الموت

        به نماینده گی از ریاست پوهنتون فاریاب تاَثرات عمیق خود را نسبت درگذشت مرحوم مغفور پوهنیار دکتور نورالله خیرخواه استاد پوهنحَی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون فاریاب، به فامیل متوفی ابرازداشته، خود را شریک این درد المناک میدانیم.

          مرحوم دکتورنورالله خیرخواه فرزند حاجی خیرمحمد درسال ۱۳۴۰ در یک خانواده متدین، مسلمان و روشنفکر دیده به جهان گشود. تحصیلات الی ختم دوره لیسه را در لیسه ابوعبید جوزجانی ولایت فاریاب به پایان رسانیده و تحصیلات عالی اش را در سال ۱۳۶۵ تا درجه لسانس در پیداگوژی کابل به اتمام رسانیده است.

        متوفی بعد از ختم دوره تحصیل درسال ۱۳۶۳ به صفت معلم درلیسه ستاره و در سال ۱۳۷۵ بحیث معلم در لیسه ابوعبید جوزجانی ایفای وظیفه نموده است.

مرحوم استاد پوهنیار دکتور نورالله خیرخواه با داشتن استعداد، لیاقت و کیاست و با درنظر داشت ضرورت در سال ۱۳۸۰ منحیث استاد در پوهنتون فاریاب مقرر گردیدند. در سال ۱۳۹۰بنابر پشت کار و شایستگی کاندید بورس ماستری و بعد ازختم دوره ماستری کاندید دوره دکتورا گردید که موفقانه به پایان رسانیدند. و تا اکنون منحیث یک کرکتر ورزیده در قطارسایراستادان پوهنتون اجرای وظیفه مینودند.

ریاست پوهنتون فاریاب مرگ نا به هنگام پوهنیار دکتور نورالله خیرخواه را یک ضایعه جبران ناپذیرخوانده بازهم تاَثرات عمیق خویش را به فامیل و دوستان مرحوم ابر از میدارد.

 

هیًت رهبری پوهنتون فاریاب