پارلمان جوانان

جوانان که وظیفه دولتی ندارند حتما اشتراک نمایند.

قرار است به اساس يك امتحان شفاف وشايستگي سه تن از جوانان ( يك زن دو مرد ) عضويت اين پارلمان را بدست آورند.

...

جوانانی که علاقنمد شمولیت در امتحان را دارند، مامور در ادارات نباشندخلص سوانح و درخواست های شانرا روز ( شنبه ٢٩ سرطان ) به آمریت جوانان ریاست اطلاعات وفرهنگ بسپارند و امتحان روز یکشنبه ۳۰ سرطان اخذ میکردد.

جهت معلومات بیشتربه شماره ذیل تماس بگیرند :
0796590000

#۲۸سرطان۱۳۹۸