پوهنیار فیروز اوزبیک کریمی رئیس پوهنتون فاریاب با معاون قونسل ترکمنستان در شهر مزار شریف ملاقات نمود

رئیس پوهنتون فاریاب با معاون قونسل محترم ترکمنستان در شهر مزار شریف ملاقات نمود
روز پنجشنبه مورخ۳۰ جوزا ۱۳۹۸
در این دیدار پوهنیار ماستر فیروز اوزبیک کریمی را رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی محترم پوهنمل داکتر محمد اسماعیل قیوم اوغلی و محترم پوهنیار حمیدالله اوزترک رئیس پوهنحی زراعت همراهی می‌کردند‌، با معاون قونسل ترکمنستان محترم عوض گلدی چرکزاوف روی موضوعات فرهنگی، علمی و اکادمی بحث تبادل نظر صورت گرفت.
معاون قونسل کشور دوست ترکمنستان در مورد فراهم سازی زمینه سفر های کوتاه مدت و دراز مدت را به پوهنتون فاریاب وعده سپرد، جلسه روی تداوم همکاری های دو طرف خاتمه یافت.