رییس ‍پوهنتون فاریاب از جریان اخذ امتحانات سمستر بهاری نظارت کرد.

۱۷ سرطان ۱۳۹۸
محترم پوهنیار ماستر فیروز اوزبیک کریمی رئیس و محترم پوهنمل نوراحمد قیتمس معاون امور علمی پوهنتون فاریاب از جریان اخذ امتحانات سمستر بهاری نظارت نمودند.
بدین وسیله؛ از رهبری و استادان پوهنحی ها نسبت نظم بسیار خوب امتحانات اظهار سپاس و تشکری صورت گرفته و برای محصلان عزیز و گرامی آرزوی موفقیت نمودند