جلسه ی رهبری پوهنتون فاریاب تدویر گردید.


روز شنبه مورخ ۲۸ ثور سال ۱۳۹۸ جلسه ی رهبری پوهنتون فاریاب که در آن محترم پوهنیار ماستر فیروز اوزبیک کریمی رئیس پوهنتون، محترم پوهنمل نوراحمد قیتمس معاون علمی پوهنتون، پوهنیار محمد نعیم آرتاش آمر تحقیقات علمی و امور استادان پوهنتون، روسای محترم پوهنحی ها، آمران مالی و اداری، منابع بشری، محصلان و فارغان، مدیران عمومی تضمین کیفیت و اعتبار دهی، تکنالوژی معلوماتی و لیلیه حضور داشتند، تدویر گردید.
نشست با تلاوت آیات کلام الله مجید رسما آغاز یافت.
سپس محترمان پوهنیار ماستر فیروز اوزبیک کریمی رئیس پوهنتون و پوهنمل نوراحمدقیتمس معاون علمی پوهنتون پیرامون تضمین کیفیت و اعتبار دهی و پلان استراتیژیک پوهنتون صحبت همه جانبه نمودند.
متعاقبا روسای محترم پوهنحی ها هریک بالنوبه نظریات و پیشنهادات مشخص خود را بخاطر تکمیل معیارهای ارتقای کیفیت و اعتبار دهی و تطبیق پلان استراتیژیک پوهنتون همه جانبه مطرح نمودند.
نشست با جمع بندی و نتیجه گیری اختتام یافت.