جلسه ی رهبری پوهنتون فاریاب با هیات اعزامی وزارت محترم تحصیلات عالی در ریاست پوهنتون فاریاب تدویر گردید.


امروز چهارشنبه مورخ اول جوزا سال۱۳۹۸ جلسه ی رهبری پوهنتون فاریاب با اشتراک محترم پوهنیار ماستر فیروز اوزبیک کریمی رئیس پوهنتون، معاونان علمی و اداری و مالی، روسای پوهنحی ها، آمران تحقیقات علمی وامور استادان و منابع بشری پوهنتون و محترم سیدمحمد مل رئیس و اعضای هیات اعزامی وزارت محترم تحصیلات عالی تدویر گردید.
جلسه با تلاوت آیات کلام الله مجید توسط محترم پوهنیار ماستر حمید...الله اوزتورک رئیس پوهنحی زراعت آغاز گردید.
سپس محترم پوهنیار ماستر فیروز اوزبیک کریمی رئیس پوهنتون فاریاب؛ تشریف آوری هیات اعزامی وزارت محترم تحصیلات عالی را در شهر میمنه و پوهنتون فاریاب خیرمقدم و خوش آمدید عرض نموده و درمورد موضوعات علمی، مالی و اداری پوهنتون و بخصوص کارهای صورت گرفته در شش ماه اخیر و همچنان کارهای در حال اجرا معلومات مفصل ارائه نمود.
به تعقیب محترم سیدمحمد مل رئیس هیات اعزامی وزارت محترم تحصیلات عالی؛ هدف سفر شان را در ولایت فاریاب و بخصوص در استقامت کاری شان در پوهنتون فاریاب به معرفی گرفته، و از حاضرین و روسای محترم پوهنحی ها خواست تا بخاطر بهبود وضعیت علمی و اکادمیک، مالی و اداری پوهنتون؛ پیشنهادات و نظریات شان را ارائه نمایند و همچنان به شکل کتبی به آنها بسپارند. تا آنها پیشنهادات حاضرین را به ادارات مربوط انتقال دهند.
متعاقبا روسای محترم پوهنحی ها هر کدام بالنوبه مشکلات موجود در راستای کاری شان را مطرح نموده و همچنان به شکل کتبی و آماده شده، به هیات اعزامی وزارت محترم تحصیلات عالی سپردند.
نشست با دعائیه خیر و آرزوی عملی شدن‌ پیشنهادات خاتمه یافت.