پوهنځی ها

پوهنتون فاریاب دارای شش پوهنحیً میباشد که عبارت اند از 

پوهنحیً تعلیم و تربیه 

پوهنحیً ادبیات و علوم بشری  تشکلات پوهنحی ادبیات و علوم بشری 

پوهنحًی زراعت

پوهنحًی حقوق

پوهنحًی اقتصاد

پوهنحًی انجنیری