نشرات

نشرات

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت تحصـــــيلات عالی

رياست پوهنتون فاریاب

معــاونيت علــــمی                      

آمریت تحقیقات علمی و امور استادان

 

به ریاست محترم تکنالوژی معلوماتی      

                                           

به تعداد (1) بست به اساس پلان انکشافی موًسسوی و توضیع بیست های کادر علمی برای سال 1393 بطور عادلانه توزیع گردید است .

امید از طریق خویش به اعلان سپرده ممنون سازید.

{C}1-    {C}پوهنحًی زراعت دیپارتمنت ( حفاظه ) تعداد بست (1) بست برای سال 1393بار اول

 

 

 

با احترام

پوهندوی دیپلوم انجیر گل احمد فضلی

ریس پوهنتون فاریاب