اعلان کاریابی

پوهنتون فاریاب بـــــــــــرای سال ۱۳۹۹بار مجدد در رشته هــای ذيل به سويه داکتر/ ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی: تعلیم و تربیه

دیپارتمنت: تعلیمات عمومی یک بست .

پوهنحی: ادبیات وعلوم بشر ی

دیپارتمنت: جغرافیه یک بست .

متقاضيان از تاريخ ۵ میزان ۱۳۹۹ الی ۲۰ میزان ۱۳۹۹ درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.