معاونیت امورمحصلان

بیوگرافی معاون امورمحصلان پوهنتون فاریاب

نام وتخلص: حبیب الله ادیب.

ولد: گل وزیر.

ولدیت: حاجی مهمند.

وظیفه قبلی: عضوکادرعلمی دیپارتمنت ثقافت اسلامی ، پوهنحٔی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون فاریاب.

تاریخ تقرر: 1391 هـ.ش.

سابقه خدمت دربست متذکره : ده(۱۰) سال.

وظیفهٔ فعلی: معاون امورمحصلان پوهنتون فاریاب.

تاریخ تقرر: 25/12/1443هـ.ق =4/4/1401هـ.ش.

موقعیت: فاریاب – افغانستان.

رتبه علمی فعلی: پوهنیار.   کاندید به رتبه علمی: پوهنمل.

شماره تلیفون: 0780807054 / 0708283862 .

ایمیل آدرس: Habibullah.Adib2@gmail.com

 

 

بخش های فعالیت معاونیت امور محصلان عبارت اند از :

1- مدیریت اجرايیه معاونیت امور محصلان

2- آمریت امو ر محصلان،

 3- مدیریت عمومی کلینیک حقوقی .

 4- مدیریت امور محصلان .

 5- آمریت امورفارغان .

 6- مدیریت امور فارغان .

 

چارت تشکیلات معاونیت امورمحصلان

 

sdf