کنفرانس علمی برگزار گردید

 

 

روز چهارشنبه مورخ ۹ میزان ۱۳۹۹ کنفرانس علمی توسط محترم پوهنمل سید نقیب الله منصف آمر دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه با حضور و اشتراک محترم پوهنمل فیروز اوز

انس علمی برگزار گردید.ی رئیس پوهنتون، محترم پوهنمل نوراحمد قیتمس معاون امور علمی پوهنتون، محترم پوهنیار امید مقیم زی معاون امور محصلان پوهنتون، محترم پوهنوال نرگس سیدزاده رئیس پوهنحی ادبیات و علوم بشری، محترم پوهنیار حیات الله معصومی رئیس پوهنحی تعلیم و تربیه، آمران تحقیقات علمی و امور استادان و تضمین کیفیت پوهنتون، آمران دیپارتمنت ها، هیات محترم ژوری و استادان تدویر گردید.

ابتدا آیات کلام الله مجید تلاوت شد.

سپس محترم پوهنمل نوراحمد قیتمس معاون امور علمی پوهنتون فاریاب پیرامون ارزش و اهمیت کنفرانس ها، سمینارها و ورکشاپ های علمی، آموزشی و رهنمودی صحبت نمود.

متعاقبا محترم پوهنمل سید نقیب الله منصف، کنفرانس های علمی خود را جهت ترفیع به رتبه علمی پوهندوی تحت عناوین( کاربرد لوگاریتم در علوم و معرفی اعداد مختلط و عملیات اساسی بالای آن ) به حضور مشمولین کنفرانس علمی و هیات محترم ژوری ارائه کرد. که به تعقیب آن حاضرین در کنفرانس علمی، سوالات خود را پیرامون موضوعات کنفرانس های علمی مطرح نمودند، که از جانب محترم پوهنمل سید نقیب الله منصف جوابات مقنع ارائه گردید.

و در فرجام محترم پوهنوال نسیمه صولت به نماینده گی از هیات محترم ژوری، کنفرانس علمی را جمع بندی و مثبت ارزیابی نمود.