در مورد پوهنحی انجنیری

 
            
در مورد پوهنحی انجنیری 
            
     دیپارتمنت ها  
            
       بیوگرافی روسا وآمرین دیپارتمنت ها 
            
      بیوگرافی استادان و محصلین ممتاز 
            

         تاریخچه پوهنحی انجنیری             

/تاریخچه-پوهنحٔی-انجنیری     
            

           

     دیپارتمنت سیول  
            

              
 
            

        دیدگاه و ماموریت  پوهنحی انجنیری

/دیدگاه-و-مأموریت-پوهنحی-انجنیری-پوهنتون-فاریاب
            

    دیپارتمنت برق 
            

        
            
          
            
            
   پلان ستراتیژی پوهنحی انجنیری 

/پلان-استراتیژیک-1399۔1403هـش-مطابق-به-2020۔2024م-پونحی-انجنیری

            
            
دیپارتمنت  جیولوژی و معادن 
            
           
            
         
            
            
تشکیلات پوهنحی انجنیری
/تشکیلات-پوهنحی-انجنیر 
            
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیایی 
            
            
            

            
            

            
 
            
            
دیپارتمنت مضامین عمومی و تخنیک 
            
            
            
           
            
            
 
            
            
 

             دیپارتمنت مهندسی