آمریت ارتقای کیفیت پوهنتون فاریاب

نظام­های تحصیلات عالی در اغلب کشورهای جهان توجه بیشتر در راستای کیفیت آموزش، تحقیق و عرضه خدمات تخصصی نموده جهت استقرار نظام تحصیلات عالی با کیفیت به ارزیابی دوامدار و اعتبار سنجی می پردازند. از طرف دیگر موسسات تحصیلات عالی برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه­های رقابتی امروز، به­نوعی نیاز به سیستم ارزیابی عملکرد و بررسی اعتبار سنجی و کیفیت دارند که در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه­های موسسات، فرایند و منابع انسانی اکادمیک خود را مورد سنجش قرار دهند. در ضمن امروزه بهبود، ارتقا و تضمین کیفیت از ضروریات نظام­های آموزشی در سراسر جهان است. کاربرد ارزیابی به­منظور آگاهی از وضعیت موجود و شناسایی نیازها و مشکلات نظام تحصیلات عالی و بررسی میزان تحقق اهداف آن گامی مؤثر در جهت برنامه­ریزی برای بهبود کیفیت نظام تحصیلات عالی خواهد بود. بدیهی است درصورتیکه کیفیت نظام تحصیلات عالی مطلوب نباشد، آینده علمی و فنی کشور اطمینان بخش نخواهد بود.

جهت رسیدن به این آمال در سال 1392 مدیریت تضمین کیفیت در تشکیل معاونیت امورعلمی پوهنتون فاریاب ایجاد گردید. محترم نجیب الله شهیم به عنوان مدیر این بخش استخدام گردید و در سال 1398 بنابر حجم و اهمیت ساحه کاری این بخش به عنوان بست کادری آمریت تضمین کیفیت پیشنهاد گردیده محترم پوهنمل محمد کبیر معصومی به عنوان سرپرست این آمریت آغاز به کار نمود از سال 1398 به بعد چندین بار از طرف پوهنتون فاریاب پیشنهاد گردید تا بست آمریت تضمین کیفیت به شکل رسمی در تشکیل معاونیت امور علمی منظور شود تا اینک در سال 1401 این آمریت همراه با آمریت تحقیقات و مجلۀ علمی و آمریت مرکز انکشاف مسلکی در چوکات معاونیت امور علمی تحت نام آمریت ارتقای کیفیت و اعتباردهی منظور گردید. پوهنمل رحمت الله صفری به حیث آمر در این آمریت مطابق پیشنهاد شماره 1154 بر 1295  مؤرخ   26/ 5/ 1444 و حکم شماره3864 بر 3202 مؤرخ  2/ 6/ 1444 مقام محترم وزارت تحصیلات عالی مقرر گردید. با تلاش های شبانه روزی مسوولین، پوهنتون فاریاب دو مرحلۀ اعتباردهی(مرحلۀ اول و دوم) را موفقانه سپری نموده در حال آمادگی برای سپری نمودن مرحلۀ سوم اعتباردهی می باشد که با سپری نمودن مرحلۀ سوم اعتباردهی و کسب اعتباراکادمیک پوهنتون فاریاب جایگاه خود را در بین پوهنتون های معتبر کشور و منقطه دریافت خواهد نمود.

 

اهداف آمریت ارتقای کیفیت در پوهنتون فاریاب

هدف عمومی آمریت ارتقای کیفیت ترویج فرهنگ ارتقای کیفیت در پوهنتون  فاریاب می باشد.

اهداف مشخص این آمریت عبارت اند از:

 •  نهادینه سازی فرهنگ ارتقای کیفیت در مطابقت با رهنمودهای ارتقای کیفیت و اعتباردهی ملی و

بین المللی

 •   حصول اطمینان از این که طرز العمل ها و رهنمود های ارتقای کیفیت پوهنتون فاریاب در مطابقت با رهنمود های ریاست ارتقای کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی و نیازهای ملی طراحی گردیده است.
 •  انکشاف، حفظ و ارتقای کیفیت تحصیلات عالی و دیدگاه مثبت مردم نسبت به پوهنتون فاریاب از طریق

اقدامات و اجراآت پایدار ارتقای کیفیت.

 • ایجاد یک تصویر خوب از پوهنتون فاریاب که اعتماد شرکای ذیربط را توسط ارائه شفافیت، حسابدهی و

اجراآت خوب در تمام ساحات اداری به دست بیاورد.

 •  آماده نمودن پوهنتون فاریاب برای ارزیابی ارتقای کیفیت بیرونی و اعتباردهی.

دیدگاه و مأموریت آمریت ارتقای کیفیت پوهنتون فاریاب

دیدگاه

آمریت ارتقای کیفیت پوهنتون فاریاب می­خواهد با حفظ ارزش های اسلامی وضعیت آموزشی، علمی­­ـ تحقیقی، اداری و خدمات ارائه­شده برای ذی­نفعان در پوهنتون فاریاب را با طرح و تطبیق برنامه­های مفید و مؤثر، نظارت و ارزیابی مستمر و هدفمند، از لحاظ کیفی ارتقاء دهد تا پوهنتون فاریاب با دستیابی به جایگاه و اعتبار علمی برتر، در جمع معتبرترین و باکیفیت­ترین پوهنتون­های کشور و منطقه قرار گیرد.

ماموریت

آمریت ارتقای کیفیت پوهنتون فاریاب با نظارت و ارزیابی مستمر، سیستماتیک و روشمند از امور آموزشی، علمی، تحقیقی و اداری، برای تحقق اهداف پوهنتون فاریاب که همانا توسعه، تولید دانش جدید و تکنالوژی، کارآفرینی و نوآوری به وسیلة تربیت انسان­های مؤمن، فرهیخته و با توان علمی بالا از طریق بهره­گیری از مدیران، استادان و کارمندان شایسته و متدین و ارائه­ی خدمات و ایجاد بستر فعالیت­های آموزشی، علمی و تحقیقی برای ذی­نفعان (اعضای کادر علمی، کارمندان، دانشجویان، دانش­آموختگان، و جامعه) است، کار و فعالیت می­نماید.

 

وظایف و مسولیت های آمریت ارتقای کیفیت و اعتباردهی

 1. ترتیب پلان کاری ماه وار ،ربعوار وسالانه درمطابقت به پلان استراتیژیک پوهنتون جهت رسیدن به اهداف پیشبینی شده. 
 2. رهبری ومدیریت کارمندان تحت اثر ،جهت تطبیق اهداف پلان کاری آمریت.
 3. تدویر جلسات کمیته اصلی ارتقای کیفیت پوهنتون به ریاست معاون علمی پوهنتون و تکثیر فیصله های آن به بخش های مربوطه
 4. همکاری با کمیته ارتقای کیفیت موسسه در امرنظارت وارزیابی در امور تدریسی و برنامه های علمی پوهنحی ها
 5. ابتکار در راستای ایجاد میتود ها و شیوه های جدید و موثر نظارت به منظور بهبود کیفیت امور تدریسی وعلمی درمطابقت با معیارهای ملی وبین المللی.
 6. ایجاد سیتم نظارت و ارزیابی جهت مدرنیزه سازی ارتقای کیفیت پوهنحی ها و شعبات پوهنتون که تفکیک و وضاخت در نقش های مدیریتی رونماشده و اداره به صورت همکار و هماهنگ فعالیت داشته باشد.
 7. فراهم ساختن معلومات و رهمنایی های لازم به منسوبین پوهنتون جهت تطبیق درست معیارها و سایر برنامه های ارتقای کیفیت و اعتباردهی.
 8. برسی مشکلات ناشی از موضوعات درسی و علمی و جستجوراه حل های مناسب درمشوره با معاون علمی و رئیس پوهنتون.
 9. همکاری با رئیس و معاون علمی پوهنتون جهت ارتقای بهبود کیفیت تدریس ، تحقیق وترویج ضیوه ها ومیتود های نوین.
 10. مشاهده جریان تدریس در پوهنحی ها جهت اصول اطمینان در رابطه به وضع شیوه های تدریس.
 11. تدویر سیمینار و ورکشاپ مربوط به ارتقای کیفیت پوهنتون واعتباردهی برای مسئولین ارتقای کیفیت پوهنحی ها جهت تطبیق درست برنامه ها.
 12. آگاهی دهی از برنامه های ارتقای کیفیت و اعتباردهی برای تمام ذینفع های ارتقای کیفیت پوهنتون.
 13. تامین ارتباط کاری باکمیته فرعی ارتقای کیفیت پوهنحی ها جهت تطبیق برنامه های مرتبط به ارتقای کیفیت
 14. همکاری با ارایه مشوره بارئیس و معاون علمی پوهنتون جهت نهادینه سازی ارتقای کیفیت در پوهنتون.
 15. تشریح وآگاهی دهی بسته های برنامه ارتقای کیفیت واعتباردهی به کمیته های ارتقای کیفیت فرعی پوهنتون.
 16. همکاری وهماهنگی مستمر با ریاست ارتقای کیفیت واعتباردهی وزارت تحصیلات عالی.
 17. توحید گزارش های مربوطه به ارتقای کیفیت و اعتباردهی  به سطح موسسه و ارسال به موقع آن به ریاست ارتقای کیفیت واعتباردهی.
 18. تلاش مداوم درجهت ارتقای ظرفیت مسئولین ارتقای کیفیت پوهنتون.
 19. همکاری همه جانبه با هیئت های اعزامی ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی.
 20. برقراری روابط با شبکه ارتقای کیفیت آسیا - پسفیک و سایرشبکه های بین المللی به منظور توسعه برنامه های علمی.
 21. سایر وظایف مرتبط به ارتقای کیفیت واعتبار دهی که ازجانب آمر مربوطه برایش سپرده میشود.   

 

 

بیوگرافی مختصر پوهنمل رحمت الله صفری، آمر ارتقای کیفیت و اعتباردهی پوهنتون فاریاب

پوهنمل رحمت الله صفری فرزند صوفی حفیظ الله، در سال 1368ه.ش در یک خانواده متدین و متنفذ در قریۀ اونجه ارلاد ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب چشم به جهان گشود. موصوف تعلمیات دینی را نزد علمایی جید فاریاب آموزش دیده جهت فراگیری علوم عصری در سال 1375 شامل مکتب ابتدائیه ذکور سید احمد بینا گردید. و در سال 1386 با کسب نمرات عالی از لیسۀ ابوعبید جوزجانی به سویه بکلوریا فراغ گردیده در همین سال با اشتراک در امتحان کانکور سراسری افغانستان با کسب 282 نمره به رشته دلخواه خود(حقوق و علوم سیاسی) پوهنتون بلخ راه یافت. در سال 1387 شامل فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ گردیده با سپری نمودن چهارسال تحصیل با کسب نمرات کادری در سال 1390 از این فاکولته به سویه لیسانس فراغت حاصل نمود. موصوف در جریان تحصیل در کنفرانس ها و برنامه های علمی پوهنتون و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی نهادها و سازمان ها سهم فعال و ارزنده­ی داشته است.

 پوهنمل رحمت الله صفری بعد از فراغت از پوهنتون به مدت دو سال به حیث ماستر ترینر و مسوول پروژه اعمار صلح در دفتر هماهنگی کمک های انسانی مقیم ولایت فاریاب ایفای وظیفه نمود. بعداً نظر به شوق و علاقه زیادی که به تدریس داشت در سال 1392 با تکمیل شرایط و سپری نمودن امتحان رقابتی به حیث نامزد پوهیالی در فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب مقرر گردید. استاد صفری نظر به علاقمندی که به ادامه تحصیل داشت در سال 1395 شامل برنامه ماستری پالسی و اداره عامه پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گردیده با کسب نمرات اعلی در سال 1397 از این پوهنتون به سویه ماستر فارغ گردید.

پوهنمل رحمت الله صفری از زمان تقرر به حیث کادرعلمی در این پوهنتون در بست های مختلف اداری(سه سال به حیث آمر دیپارتمنت حقوق خصوصی و حقوق جزا و بیشتر از دو سال به حیث معاون پوهنحی) فعالیت نموده است و اکنون به حیث آمر ارتقای کیفیت و اعتباردهی پوهنتون کار و فعالیت می نماید.

استاد صفری در طول کمتر از 10 سال کاری در پوهنتون دو اثرعلمی و تحقیقی و چهار مقاله علمی و تحقیقی تحریر نموده در ژورنال های ملی و بین المللی به چاپ رسیده است.

استاد موصوف بخاطر تلاش های دلسوزانه­ی شبانه روزی چندین تقدیرنامه و تحسین نامه از طرف ریاست ولسی جرگه افغانستان، مقام ولایت فاریاب، ریاست پوهنتون فاریاب، ریاست موسسسه تحصیلات عالی خصوصی رشاد و ریاست پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب نصیب شده است.