معاونیت مالی و اداری

 

 

نام و تخلص: سید امرالله احمدی

ولد: سید اصغر

ولدیت: سید بوری

تاریخ تولد: سال 1366 هجری شمسی

محل تولد: ولایت فاریابولسوالی قیصارقریه زیارتگاه

وظیفه قبلی: عضوحلقه تحصیلات عالی امارت اسلامی افغانستان قبل از فتوحات و بعد از فتوحات

 بعنوان نماینده فوق العاده وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی افغانستان در فاریاب تقرر یافت.

تاریخ تقرر: 23/1/1443 مطابق 10/6/1400

سابقه خدمت در بست متذکره: 6 ماه

وظیفه فعلی: معاون مالی و اداری پوهنتون فاریاب

تاریخ تقرر: 27/7/1443 مطابق 10/12/1400

موقعیت: فاریاب - افغانستان

شماره تلیفون: 0790685189 و 0705375035

ایمیل آدرس: Amrullah.Ahmadi@gmail.com

 

 

بخش های فعالیت معاون مالی و اداری پوهنتون فاریاب

 

 1. مدیریت اجرائیه
 2. آمریت مالی و اداری
 3. آمریت منابع بشری
 4. ملا امام مسجد پوهنتون
 5. مدیریت عمومی لیلیه
 6. آمریت تکنالوژی معلوماتی وکتابخانه

 

در بخش آمریت مالی و اداری شامل شعبات ذیل:

 1. مدیریت عمومی تنظیم بودجه
 2. مدیریت عمومی تهیه و تدارکات
 3. مدیریت عمومی جنسی
 4. مدیریت عمومی خدمات
 5. مدیریت عمومی ترانسپوت

 

در بخش آمریت منابع بشری شامل شعبات ذیل:

 

 1. مدیریت عمومی استخدام
 2. مدیریت عمومی سوانح
 3. مدیریت انکشاف اداره
 4. مدیریت ارتقای ظرفیت
 5. مدیریت ارزیابی و اجراآت
 6. مدیریت حاضری

 

در بخش مدیریت عمومی لیلیه شامل:

 1. مدیریت عمومی لیلیه
 2. مدیریت ارزاق و توزیع مواد
 3. معلم رهنما ذکور
 4. معلم رهنما اناث

 

                   در بخش مدیریت عمومی کتابخانه شامل:

 1. مدیریت عمومی کتابخانه
 2. مامور کتابخانه

 

در بخش مدیریت تکنالوژی معلوماتی شامل:

 1. مدیریت عمومی تکنالوژي معلوماتی
 2. مدیریت تکنالوژی معلوماتی
 3. مدیریت سخت افزار و نرم افزار

 

 

 

                                                  چارت تشکیلات معاونیت مالی و اداری پوهنتون فاریاب