اطلاعیه ثبت نام محصلان جدیدالشمول سال ۱۴۰۲ هـ ش پوهنتون فاریاب!

faryab_admin
اطلاعیه ثبت نام محصلان جدیدالشمول سال ۱۴۰۲ هـ ش پوهنتون فاریاب!

به سمع تمام محصلین جدیدالشمول سال ۱۴۰۲ هـ ش پوهنتون فاریاب رسانیده میشود که پروسه ثبت نام شان سراز روز سه شنبه مؤرخ ۱۸/۷/۱۴۰۲ هـ ش درطول هفته به طور همه روزه از ساعت ۳۰/۸ صبح الی ۳۰/۱۲ بعد از ظهر وهمچنان از ساعت ۳۰/۱ بعد از ظهر الی ۳۰/۳ عصر یوم چهارشنبه مؤرخ ۱۰/۸/۱۴۰۲ هـ ش ادامه دارد.

یاد داشت: نکات ذیل را جدا مدنظر داشته باشید:

  1. دو ورق کاپی رنگه تذکره تابعیت.
  2. چهار قطعه عکس ۳/۴ با بگروند سفید.
  3. آی دی نمبرکانکور را با خود داشته باشند.
  4. موجودیت یادداشت تاریخ تولد بحساب هجری شمسی براساس جدول فراغت از صنف دوازدهم ، شهادتنامه ویا تذکره الکترونیکی.
  5. بعد از تکمیل فورم ثبت نام ، ازروی آن یک کاپی رنگه گرفته شود تادرقسمت ورود به پوهنتون و حضور به دروس خویش الی توزیع کارت هویت محصلی از آن استفاده نمایید.
  6. محل ثبت نام جدیدالشمولان شعبه آمریت امورمحصلان بوده که این پروسه از طریق سیستم (HEMIS) به پیش میرود.
  7. محصل جدیدالشمول شخصاً خودش بارعایت نکات فوق الذکر به ثبت نام حاضر شود.
  8. درس های سمستراول (طاق) صنوف اول نیز بروز چهارشنبه مؤرخ ۱/۹/۱۴۰۲ هـ ش آغاز میگردد.

بااحترام

معاونیت امور محصلان