اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد امتحان وارزیابی اسناد مرحله ای عالمیه(ماستری)علمای کرام دینی

faryab_admin
اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد امتحان وارزیابی اسناد مرحله ای عالمیه(ماستری)علمای کرام دینی