دیدگاه و ماموریت پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب

دیدگاه

پوهنحی ادبیات وعلوم بشری در راستای نهادینه ساختن ارزشهای ملی و اسلامی، کیفیت عالی تدریس وآموزش بهتر، تأمین عدالت و مشارکت اجتماعی تمام افراد جامعه مطابق به استعدادها و توانایی های قشر اناث و هم طبقه ذکور مصمم است تا بتواند در بین پوهنحی ها از موفقیت و اعتبار خوب برخوردار گردد.

ماموریت

پوهنحَی ادبیات و علوم بشری فراهم کننده‌ی زمینه تحصیلات عالی با کیفیت در عرصه‌ی زبان، فنون ادبی و علوم اجتماعی برای کلیه افراد و واجدالشرایط اعم از اناث و ذکور است که به ارایه خدمات شایان تحصیلی در ابعاد دینی، فرهنگی و اجتماعی اداء مسٔولیت نموده برای رفع مشکلات اجتماع فایق آید

چارت تشکیلاتی پوهنحی ادبیات و علوم بشری