ورکشاپ آموزشی و کار عملی محصلان صنوف سوم پوهنحی اقتصاد با همکاری مستوفیت ولایت فاریاب تدویر یافت.

این ورکشاپ آموزشی و کار عملی به مدت چهار روز از تاریخ 29 سنبله الی اول میزان در مرکز تکنالوژی معلوماتی پوهنتون فاریاب با حضور محترم پوهنمل نور احمد قیتمس معاون علمی، محترم امید مقیم زی معاون امور محصلان،

محترم پوهنیار ایرکین قاچمس رئیس پوهنحی اقتصاد، محترم پوهنیار محمد نعیم آرتاش آمر تحقیقات علمی و امور استادان، محترم پوهیالی یما مصمم، مدیران مستوفیت و محصلان با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز و ابتدا محترم پوهنمل نور احمد قیتمس معاون علمی پوهنتون صحبت نموده و با اهمیت خواندان این گونه برنامه برای آموزش کار های عملی مهم پنداشته برای ارائه کننده گان ورکشاپ موفقیت آرزو کردند.

در روز اول محترم امید مصطفی مدیر عمومی محاسبه و محترم ذبیح الله سیزر مدیر عمومی بانکی سازی معاشات در مورد فورمه های م3، م7، م13، م40، م41 و م 16 صحبت نموده و کار عملی و طی مراحل فورمه های متذکره را عملی انجام دادند. محصلان بالنوبه سهم گرفته و سوالات شان را طرح نمودند و ارایه کننده گان به آنها پاسخ دادند.

در روز دوم ابتدا محصلان پوهنحی اقتصاد با حضور محترم نهضت روفی معاون مالی و اداری پوهنتون فاریاب، محترم پوهنیار ایرکین قاچمس رئیس پوهنحی اقتصاد، محترم پوهیالی یما مصمم، نامزدپوهنیار احمد سلیمان کریمی استادان پوهنحی اقتصاد و نقیب الله امیری مدیر عمومی تکنالوژی معلوماتی پوهنتون فاریاب با همکاری مدیران مستوفیت شبیه سازی اداری (پوهنتون فا ریاب و مستوفیت) را تدویر نموده و کارعملی را جهت اجرای امور در این ادارات به شکل نمایشی انجام دادند که مورد تایید حاضرین قرار گرفت. بعداً حصارالدین قاریزاده، ذبیح الله سیزر و امید مصطفی به ادامه طی مراحل فورمه جات پرداخته به سوالات محصلان پاسخ دادند.

در روز سوم محترم غلام رسول حیدری در بخش دفتر داری معلومات ارائه نموده و بعداً محترم عبدالله یارمند مدیر عمومی AFMIS در مورد سیستم AFMIS معلومات داده و کار های عملی را در مورد این سیستم با اشتراک محصلان انجام دادند.

در روز چهارم محترمه بانو عظیمه رجا و محترم احمد فرزاد حسنی در مورد سنجش مالیه شرکت ها به طور تیوری و عملی معلومات مفصل ارایه نمودند.

در ختم محفل محترم پوهنیار ایرکین قاچمس رئیس پوهنحی اقتصاد از ارایه مطالب توسط ارایه کننده گان تشکری و سپاس گذاری نموده و برای آنان آروزی موفقیت نموده تاکید بر تداوم همکاری ها نمودند. در محفل اختتامیه محترم پوهنمل فیروز اوزبیک کریمی رئیس پوهنتون فاریاب، پوهنمل نور احمد قیتمس معاون علمی، محترم پوهنیار ایرکین قاچمس رئیس پوهنحی اقتصاد، محترم جمشید خورشید رئیس احصائیه و معلومات ولایت فاریاب، محترم احمد خالد حسنی آمر مالی مستوفیت فاریاب، محترم پوهنیار محمد نعیم آرتاش آمر تحقیقات علمی و امور استادان پوهنتون فاریاب، محترم پوهیالی یما مصمم استاد پوهنحی اقتصاد حضور داشتند لوح سپاس به ریاست محترم مستوفیت و ریاست احصائیه و معلومات توسط پوهنمل فیروز اوزبیک کریمی و پوهنمل نور احمد قیتمس برای محترم احمد خالد حسنی و محترم جمشید خورشید رئیس احصائیه و معلومات ولایت فاریاب اهدا گردید. بعداً لوح امتنانیه که از طرف ریاست پوهنتون فاریاب و ریاست پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب تهیه گردیده بود برای ارایه کننده گان ورکشاپ (اعضای محترم ریاست احصائیه و معلومات و اعضای محترم مستوفیت فاریاب) اهدا و از زحمات آنان سپاس و قدردانی گردید.

در ختم محفل تفاهم نامه های همکاری میان ریاست پوهنتون فاریاب و ریاست های مستوفیت و احصائیه و معلومات به امضا رسید.

تشکر ویژه از پوهیالی یما مصمم استاد مضمون ترینینگ و نامزد پوهنیار احمد سلیمان کریمی استاد پوهنحی اقتصاد که در جریان ورکشاپ همکاری نمودند