بیوگرافی دوکتورغلام سخی احمدی رئیس پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون فاریاب

 

دوکتورغلام سخی احمدی فرزند گل احمد احمدی در سال 1365 در گذر زرگرخانۀ ناحیه دوم شهرمیمنه ولایت فاریاب در یک خانواده متدین و علم دوست متولد گردیده، وی دوره ابتدائیه و متوسطه را در سال 1372 در مکتب متوسطۀ پشه خانی و لیسۀ عالی تجربه وی عربخانه به درجۀ اعلی به اتمام رسانید. و دوره ثانوی را در سال 1379 در لیسه عالی خراسان به درجۀ اعلی به پایان رسانیده و در سال 1385 شامل امتحان ملی کانکور شده، موفق به دیپارتمنت کیمیای پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون فاریاب شده و در سال 1389 موفقانه آن رشتۀ تحصیلی را به پایان رساند. و در سال 1390 منحیث لابرانت دیپارتمنت کیمیا در پوهنحی تعلیم و تربیه تقرر حاصل نمود.

 دوکتور احمدی در سال 1395 برنامۀ ماستری را در رشتۀ کمیوترساینس دانشگاه آموزگاری صدرالیدن عینی کشور جمهوری تاجیکستان و درسال 1397  برنامۀ دوکتورا را به دانشگاه  اکادمی ملی علوم آن کشور موفقانۀ به پایان رساند.

موصوف به تاریخ 5/11/1444 از اثرپیشنهاد ریاست محترم پوهنتون فاریاب به مقام وزارت محترم تحصیلات عالی به صفت رئیس پوهنحی کمپیوترساینس این نهاد تحصیلی پیشنهاد گردید، وی به تاریخ 12/01/1445 با حکم مقام محترم عالی ریاست الوزرای امارت اسلامی افغانستان به بست رتبه دوم به حیث رئیس پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون فاریاب تقررحاصل نموده تا به حال منحیث رئیس پوهنحی کمپیوترساینس ایفای وظیفه می نماید.

 

والسلام