بیوگرافی مختصر ماستر سیدحمیدالله عالمی معاون پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهتنو فاریاب.

 

اینجانب سیدحمیدالله عالمی فرزند سیداعظم مسکونه اصلی ولسوالی پشتونکوت و مسکونه فعلی گذر کوهیخانه «ناحیه اول» شهر میمنه ولایت فاریاب و دارنده تذکره شماره(42) صفحه­(9) صکوک نمبر: 20365617 و دارای تذکره الکترونیکی شماره (20026) میباشم. بنده در سال(1376) شامل مکتب ابتدائیه ذکور قریه بوچه شده و بعد از تکمیل دوره ثانوی (لیسه مسلکی زراعت) درسال (1388) شامل دارالمعلمین فاریاب گردیده و در سال (1392) از رشته تاریخ پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب فارغ شدم که فیصدی نمرات تحصیلی­ام(%93.15) می­باشد.

        براساس حکم نمبر  ( 5851) مورخ 28/6/1398 مقام محترم وزارت تحصیلات عالی به حیث عضو کادر علمی دیپارتمنت تاریخ پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون فاریاب تقرر حاصل نمودم؛ بنابراین، بعداز دو سال خدمت به وطن از طریق تدریس برای محصلین محترم و فعالیت­های اکادمیکی در پوهنتون فاریاب، براساس نامه نمبر (2171) مورخ 27/ 10/ 1400 ریاست محترم ارتباط خارجه و تنظیم بورس­ها- وزارت تحصیلات عالی به منظور فراگیری تحصیلات ماستری در پوهنتون دولتی خوارزمی ایران معرفی و در سال 1402 موفقانه تحصیلات خود را به پایان رسانیده و به تاریخ 17/3/1402 از تیزس ماستری خویش نیز موفقانه دفاع نمودم که توسط نامه نمبر(511/254)مورخ 29/ 3/ 1402پوهنتون خوارزمی-ایران از فراغت بنده اطلاع داده شده است. بنابرلزوم دید ریاست محترم پوهنحی ادبیات علوم بشری وریاست محترم پوهنتون فاریاب براساس حکم شماره 1716 مورخ 23/2/1445 مقام محترم وزارت تحصیلات عالی منحیث معاون پوهنحی ادبیات و علوم بشری تعیین شده و تا الحال به وظیفه مقدس خویش ادامه داده ام.

بدین ترتیب بیوگرافی خود را، خودم آماده نموده ام و از حقیقت مغایرت ندارد:

اسم: سیدحمیدالله          تخلص: عالمی                    امضاء و تاریخ:

 

 

تأیید ریاست پوهنحی مربوطه:                                                 حافظ سید بهاوالدین انصاری

                                                                                           رئیس پوهنحی ادبیات وعلوم بشری