تاریخچه پوهنحٔی انجنیری

 

پوهنحٔی انجنیری در سال ۱۳۹۲ در چوکات پوهنتون فاریاب با چهار دیپارتمنت فارغ ده و یک دیپارتمنت غیر فارغ ده ایجاد گردید. در سال ۱۳۹۴ دیپارتمنت فارغ ده برق و الکترونیک نیز در این نهاد آغاز به فعالیت کرد. فعلا این پوهنحٔی با شش دیپارتمنت مصروف فعالیت‌های اکادمیک میباشد.

fghfh

قابل ذکر است پوهنحٔی انجنیری در شرایط فعلی دارای پنچ دیپارتمنت فارغده ذیل میباشد:

1. دیپارتمنت سیول،

2. دیپارتمنت جیولوجی و معادن،

3. دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی،

4. دیپارتمنت مهندسی،

5. دیپارتمنت برق و الکترونیک

همچنان در این پوهنحٔی یک دیپارتمنت غیر فارغده ذیل نیز فعالیت دارد:

1. دیپارتمنت مضامین عمومی و تخنیکی،

 

در این پوهنحٔی ۲۰تن استادان مجرب و کار آزموده مصروف تدریس، تحقیق و سایر فعالیت‌های علمی۔اکادمیک میباشند.

استادان عالیقدر افتخار تدریس محصلان اعم از ذکور و اناث را با سربلندی تمام عهده دارند، در پوهنحٔی انجنیری جمعاً ۷ کمیته فعال بوده که در راس هر کمیته یکی از استادان توظیف گردیده و مسوولیت‌های شانرا بوجه احسن انجام میدهند.

ریاست این پوهنحٔی را از ابتدا تاکنون: محترمان هریک: پوهنیار دیپلوم انجنیر سیف الله اینانچ، پوهنوال دیپلوم انجنیرعبدالوهاب خطیبی، پوهنیار دیپلوم انجنیر محمد نعیم رحمانی، پوهنیار انجنیر عبدالقدیر ارجمند و پوهنیار دیپلوم انجنیر سیف الله اینانچ عهده دار بوده اند.

در چوکات این پوهنحٔی مدیریت تدریسی و مدیریت اجرائیه، لابرانت و تکنیشن با ۴ کارمند و ۲ تن کارکن خدماتی و محافظ نیز مصروف فعالیت‌های اداری میباشد.

قابل یاد آوری است که، سالانه در حدود ۲۶۰محصل از طریق کانکور به پوهنحٔی معرفی گردیده و در دیپارتمنتها تنظیم و مصروف فراگیری درس۔تحصیل می‌باشد.

اساس سیستم تحصیلی این پوهنحٔی را همانا سیستم معیاری و بین المللی کریدت تشکیل می‌دهد. و کریکولمهای دیپارتمنتهای انجنیری سیول، جیولوجی و معادن، تکنالوژی کیمیاوی، برق و الکترونیک و مهندسی این پوهنحٔی مطابق ضرورت و بازار کار ترتیب و از طرف مقام پوهنتون فاریاب و مقام وزارت تحصیلات عالی نیز تائید گردیده است.