دیدگاه و مأموریت پوهنحٔی انجنیری پوهنتون فاریاب

 

دیدگاه: پوهنحی انجنیری، مصمم است به عنوان کانون معتبر علمی در تربیۀ جوانان متخصص، تحقیقات در بخش های انجنیری و عرضۀ خدمات مطابق با نیازمندی های جامعه و کشور به منظور انکشاف، ارتقاء، رفاه اجتماعی، توسعۀ ساختار های عصری و تقویۀ بنیۀ اقتصاد ملی نقش اساسی را ایفا نماید.

 

مأموریت: رسالت  پوهنحی انجنیری در ارتقای سطح دانش محصلان در رشته های مختلف انجنیری و ارائه ی خدمات در رشته های اختصاصی مطابق به نیازمندی های کشور می باشد. همچنان علاوه بر توسعه زیربناهای علمی و تخصصی در راستای عمران و بازسازی، تفحص، اکتشاف و استخراج معادن، طرح ریزی فابریکات تولیدی صنعتی و تأمین انرژی برق، نیاز بازار کار را تأمین نموده زمینۀ تحصیلات عالی متوازن را برای افراد مهیا می سازد.

اعضای کادر علمی این پوهنحی در کارهای مشوره دهی و فعالیت های تحقیقاتی بمنظور رفع نیازمندی های تحقیقی و مشاورتی سکتور های دولتی و خصوصی نظر به ضرورت نهاد ها مطابق قوانین نافذه مشوره ارائه می نماید.