دیدگاه پوهنحی تعلیم و تربیه

دیدگاه

پوهنحی تعلیم و تربیه، می کوشد در جنب فعالیت های علمی و اکادمیک خویش با طرح برنامه های معیاری علمی، تحقیقی، تدریسی، تربیتی و عرضه خدمات تحصیلی با کیفیت غرض رفع نیازمندی های جامعه به عنوان یک پوهنحی معتبر در سطح پوهنتون شناخته شود.