پلان استراتیژیک (۱۳۹۹۔۱۴۰۳هـ.ش مطابق به ۲۰۲۰۔۲۰۲۴م) پوهنحٔی انجنیری

 

 

پیشگفتار

پلان راهبردی یا استراتیژیک هذا، بر اساس نیازمندی عینی، واقعی و اکادمیک ترتیب و آماده گردیده است. در واقع، این پلان حاصل زحمات، تجربهها، ارزیابیها و فراوردههای فکری و علمی استادان و کارمندان و هییت رهبری پوهنحٔی انجنیری است، که منحیث نقشه راه بخاطر رسیدن به هدف و مرفوع چالشها و مشکلات فرا راه این پوهنحٔی در آینده، ترسیم شده است.

پوهنحٔی انجنیری به عنوان یکی از با اعتبارترین فاکولتۀ پوهنتون فاریاب، از بدو تاسیس تاکنون شاهد سهمگیری در امر پیشرفت، حل چالشها و مرفوع نیازمندهای جامعه بوده است. تمام این نقشها را با تدوین پلان منظم، موثر و کارا بخاطر تربیه نسل تحصیل کرده و تقدیم آن به جامعه، ایفا کرده است. پلانهای که قبلاً، از طرف منسوبین، استادان و هیت رهبری این پوهنحٔی تدوین و عملی شده است، نتیجۀ خوبی را به دنبال داشت. اینک، با تجربه از گذشته و با در نظرداشت تحول و پیشرفتهای کنونی در عرصه تکنالوژی و علم، پلان جدید استراتیژیک خود را برای پنج سال آینده ترتیب نموده است، که بعد از تائیدی مقامات ذیصلاح، عملی خواهد شد.

قسمیکه به همهگان هویداست، یک پلان زمانی جامع و کارا بوده میتواند، که با اشتراک و سهمگیری همۀ افراد ذیربط در آن بوجود بیاید. بناءً، در تهیه و ترتیب این پلان از نظریات استادان، کارمندان، محصلان، ادارههای مرتبط و افراد متخصص به حد اعظمی استفاده صورت گرفته است.

امیدواریم، با عملی نمودن این پلان، از یک طرف پوهنحٔی انجنیری به موفقیتهای چشمگیرِ انکشافی و اکادمیک نایل شود و از طرف دیگر، با تربیه و تقدیم بهترین کادرها و متخصصهای جوان، سهمی در پیشرفت جامعه گرفته بتواند.

پوهنیار دیپلوم انجنیر سیف الله اینانچ

ریس پوهنحٔی انجنیری

مقدمه

پلان استراتیژیک کنونی، انعکاس دهندۀ دیدگاه، اهداف و مقاصد پوهنحٔی انجنیری پوهنتون فاریاب میباشد، که فعالیتهای انکشافی پنج سال آیندۀ این پوهنحٔی را مبتنی بر پلان استراتیژیک مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و ریاست محترم پوهنتون فاریاب تصریح میسازد.

پوهنحٔی انجنیری با توجه پیشرفتها و تحولات در عرصه علم و تولید علم در جهان و ضرورت جامعه در امر تقدیم نیروی کار متخصص، مسلکی و متعهد؛ تولید و تقدیم دانش و فکر، با تهیۀ این پلان دورنمای انکشافی پنج سالۀ خود را ترسیم نموده و راه حل مناسب برای بهبود برنامهها و تحقق پروگرامهای انکشافی خود، طرح ریزی نماید. بدین طریق بتواند همکار خوب پوهنتون فاریاب در امر سهمگیری در پیشرفت کشور بوده باشد.

با ترتیب این پلان، پوهنحٔی انجنیری در عرصههای مدیریت و رهبری، تدریس، تحقیقات علمی، خدمات بهتر، ایجاد رشتههای جدید، ایجاد برنامههای جدید، ظرفیتسازی استادان، کارمندان و تمام منسوبین و... در تلاش است که اعتبار علمی خویش را تقویه بخشد.

پلان هذا، دومین پلان استراتیژیک پوهنحٔی انجنیری میباشد. پلان قبلی قسمیکه طرح ریزی شده بود، موفقانه عملی گردید. به دستاوردهای چشمگیری در بخش تحقیقات علمی، ارتقای کیفیت تدریس، ارتقای ظرفیت استادان و کارمندان و کسب جایگاه مناسب پوهنحٔی، نایل شد. در پلان کنونی باوجود تعقیب و تداوم نقاط قوی پلان قبلی، و برطرف کردن نقاط ضعیف، تلاش صورت گرفته است، که یک پلان منسجم تر، برای نایل شدن به موفقیت در تمام ساحات مورد نظر بوده باشد.

 

تاریخچه پوهنحٔی انجنیری

پوهنحٔی انجنیری در سال ۱۳۹۲ در چوکات پوهنتون فاریاب با چهار دیپارتمنت فارغ ده و یک دیپارتمنت غیر فارغ ده ایجاد گردید. در سال ۱۳۹۴ دیپارتمنت فارغ ده برق و الکترونیک نیز در این نهاد آغاز به فعالیت کرد. فعلا این پوهنحٔی با شش دیپارتمنت مصروف فعالیت‌های اکادمیک میباشد.

قابل ذکر است پوهنحٔی انجنیری در شرایط فعلی دارای پنچ دیپارتمنت فارغده ذیل میباشد:

1. دیپارتمنت سیول،

2. دیپارتمنت جیولوجی و معادن،

3. دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی،

4. دیپارتمنت مهندسی،

5. دیپارتمنت برق و الکترونیک

همچنان در این پوهنحٔی یک دیپارتمنت غیر فارغده ذیل نیز فعالیت دارد:

1. دیپارتمنت مضامین عمومی و تخنیکی،

 

در این پوهنحٔی ۲۰تن استادان مجرب و کار آزموده مصروف تدریس، تحقیق و سایر فعالیت‌های علمی۔اکادمیک میباشند.

استادان عالیقدر افتخار تدریس محصلان اعم از ذکور و اناث را با سربلندی تمام عهده دارند، در پوهنحٔی انجنیری جمعاً ۷ کمیته فعال بوده که در راس هر کمیته یکی از استادان توظیف گردیده و مسوولیت‌های شانرا بوجه احسن انجام میدهند.

ریاست این پوهنحٔی را از ابتدا تاکنون: محترمان هریک: پوهندوی دیپلوم انجنیر عبدالوهاب خطیبی، پوهنیار دیپلوم انجنیر محمد نعیم رحمانی، پوهنیار انجنیر عبدالقدیر ارجمند و پوهنیار دیپلوم انجنیر سیف الله اینانچ عهده دار بوده اند.

در چوکات این پوهنحٔی مدیریت تدریسی و مدیریت اجرائیه، لابرانت و تکنیشن با ۴ کارمند و ۲ تن کارکن خدماتی و محافظ نیز مصروف فعالیت‌های اداری میباشد.

قابل یاد آوری است که، سالانه در حدود ۲۶۰محصل از طریق کانکور به پوهنحٔی معرفی گردیده و در دیپارتمنتها تنظیم و مصروف فراگیری درس۔تحصیل می‌باشد.

اساس سیستم تحصیلی این پوهنحٔی را همانا سیستم معیاری و بین المللی کریدت تشکیل می‌دهد. و کریکولمهای دیپارتمنتهای این پوهنحٔی مطابق ضرورت و بازار کار ترتیب و از طرف مقام پوهنتون فاریاب و مقام وزارت تحصیلات عالی نیز تائید گردیده است.

تشکیلات اداری

 

لیست عمومی استادان و کارمندان

شماره

نام و تخلص

درجه تحصیل

رشته تحصیلی

رتبه علمی

موقف

1

سیف الله اینانچ

ماستر

جیولوجی معادن

پوهنیار

ریس پوهنحٔی

2

سراج الحق سراج

ماستر

ریاضی

پوهنیار

معاون پوهنحی

3

محمد نعیم رحمانی

ماستر

سیول

پوهنیار

آمردیپارتمنت

4

پیروزاحمد سلیمانی

ماستر

تکنالوژی کیمیا

پوهنیار

آمر دیپارتمنت

5

فریبا فضلی

ماستر

جیولوجی معادن

پوهنیار

آمر دیپارتمنت

6

نورافضل قیتمس

ماستر

سیول

پوهنیار

استاد

7

امید حنیف

ماستر

سیول

پوهنیار

استاد

8

امید فضلی

لسانس

جیودیزی

نامزدپوهنیار

استاد

9

عبدالقدیر ارجمند

لسانس

سیول

پوهیالی

استاد

10

فیض الله احمدی

لسانس

جیودیزی

پوهنیار

استاد

11

خالده عزیز

لسانس

تکنالوژی کیمیا

پوهیالی

استاد

12

سهراب نیکجو

لیسانس

تکنالوژی کیمیا

پوهیالی

استاد

13

سنجر محمدی

لسانس

برق

پوهیالی

استاد

14

تویغون کوهکن

لسانس

مهندسی

نامزدپوهنیار

استاد

15

محمد حسین خالقی

لیسانس

 سیول

نامزدپوهنیار

استاد

16

بسیمه فرزام

لیسانس

فزیک

پوهنیار

استاد

17

حماسه کامبخش

لیسانس

جیولوجی معادن

پوهیالی

استاد

18

سلیمان نثار

لسانس

سیول

نامزدپوهنیار

استاد

19

سلما سیدزاده

لیسانس

تکنالوژی کیمیا

پوهیالی

استاد

20

سیدنعمت الله سادات

لیسانس

سیول

نامزد پوهنیار

استاد

21

محمد فرزاد قیومی

چهارده پاس

 

 

مدیر تدریسی

22

سیاوش بدخشی

لیسانس

انجنیری ساختمانی

 

مدیر اجراییه

23

شکرالله تاتار اوغلی

لیسانس

جیولوجی و معادن

 

لابرانت

24

سید عمارالدین توران

لیسانس

تکنالوژی کیمیاوی

 

تکنیشن

25

محمد همایون کریمی

 

 

 

معتمد جنسی

26

نذیرقل

 

 

 

کارکن خدماتی

27

جلال الدین

 

 

 

محافظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیپارتمنت‌ها

کارهای علمی، تدریسی و سایر فعالیتهای پوهنحٔی از طریق دیپارتمنتها عملی میگردد. در واقع، دیپارتمنتها واحدهای کوچکتر علمی و اداری اند که مسوولیت انجام فعالیتهای علمی۔اکادمیک، عملی نمودن نصاب تحصیلی و تنظیم سایر برنامههای پوهنحٔی را به عهده دارد.

پوهنحٔی انجنیری دارای یک تعداد دیپارتمنتهای فعال، کارا و با اعتبار میباشد، که در ذیل هر یک معرفی میگردد. این دیپارتمنتها را میتوان به دو بخش تقسیم کرد.

الف) دیپارتمنتهای فارغده:

 

1. دیپارتمنت سیول

این دیپارتمنت در سال ۱۳۹۲ در چوکات پوهنحی انجنیری تشکیل گردیده آغاز به فعالیتهای علمی و تدریسی نموده، تعداد کثیری از جوانان را منحیث متخصصین انجنیری سیول تقدیم جامعه کرد. این دیپارتمنت دارای ۷ نفر عضو کادر علمی بوده، که مصروف پیشبرد وظایف دیپارتمنت مطابق به لایحه فعالیتهای اکادمیک اعضای کادر علمی موسسات تحصیلات عالی میباشند.

 

جدول اعضای دیپارتمنت

شماره

اسم

تخلص

درجه تحصیل

رشته تحصیل

رتبه علمی

موقف در دیپارتمنت

1

محمد نعیم

رحمانی

ماستر

سیول

پوهنیار

آمر دیپارتمنت

2

امید

حنیف

ماستر

سیول

پوهنیار

عضو

3

نورافضل

قیتمس

ماستر

سیول

پوهنیار

عضو

4

عبدالقدیر

ارجمند

ماستر

سیول

پوهنیار

عضو

5

محمد حسین

خالقی

لسانس

سیول

نامزدپوهنیار

عضو

6

سیدنعمت الله

سادات

لسانس

سیول

نامزدپوهنیار

عضو

7

سلیمان

نثار

لیسانس

سیول

نامزدپوهنیار

عضو

 

2. دیپارتمنت دیپارتمنت جیولوجی و معادن

اعضای کادر علمی این دیپارتمنت به تعداد ۴ تن بوده، که مصروف پیشبرد وظایف دیپارتمنت مطابق به لایحه فعالیتهای اکادمیک اعضای کادر علمی موسسات تحصیلات عالی میباشد.

 

جدول اعضای دیپارتمنت

شماره

اسمی

تخلص

درجه تحصیل

رشته تحصیل

رتبه علمی

موقف در دیپارتمنت

1

فریبا

فضلی

ماستر

جیولوجی معادن

پوهنیار

آمر دیپارتمنت

2

فیض الله

احمدی

لیسانس

جیودیزی

پوهنیار

عضو

3

سیف الله

اینانچ

ماستر

جیولوجی معادن

پوهنیار

عضو

4

حماسه

کامبخش

لسانس

جیولوجی معادن

پوهیالی

عضو

 

3. دیپارتمنت تکنالوژی و کیمیاوی

این دیپارتمنت دارای ۴ استاد بوده، که مصروف پیشبرد وظایف دیپارتمنت مطابق به لایحه فعالیتهای اکادمیک اعضای کادر علمی موسسات تحصیلات عالی میباشد.

 

جدول اعضای دیپارتمنت

شماره

اسم

تخلص

درجه تحصیل

رشته تحصیل

رتبه علمی

موقف در دیپارتمنت

1

احمد پیروز

سلیمانی

ماستر

تکنالوژی کیمیا

پوهنیار

آمر دیپارتمنت

2

سهراب

نیکجو

لسانس

تکنالوژی کیمیا

پوهیالی

عضو

3

خالده

عزیز

لسانس

تکنالوژی کیمیا

پوهنیار

عضو

4

سلما

سیدزاده

لیسانس

تکنالوژی کیمیا

پوهیالی

عضو

 

4. دیپارتمنت برق

این دیپارتمنت دارای ۱ عضو کادر علمی بوده، که مصروف پیشبرد وظایف دیپارتمنت مطابق به لایحه فعالیتهای اکادمیک اعضای کادر علمی موسسات تحصیلات عالی میباشد.

 

جدول اعضای دیپارتمنت

شماره

اسم

تخلص

درجه تحصیل

رشته تحصیل

رتبه علمی

موقف در دیپارتمنت

1

سنجر

محمدی

لسانس

برق

نامزد پوهنیار

سرپرست آمریت دیپارتمنت

 

5. دیپارتمنت مهندسی

اعضای این دیپارتمنت ۱ تن بوده، که مصروف پیشبرد وظایف دیپارتمنت مطابق به لایحه فعالیتهای اکادمیک اعضای کادر علمی موسسات تحصیلات عالی میباشد.

 

جدول اعضای دیپارتمنت

شماره

اسم

تخلص

درجه تحصیل

رشته تحصیل

رتبه علمی

موقف در دیپارتمنت

1

تویغون

کوهکن

لیسانس

مهندسی

نامزد پوهنیار

سرپرست آمریت دیپارتمنت

 

ب) دیپارتمنتهای غیر فارغده:

1. دیپارتمنت مضامین عمومی و تخنیکی

اعضای کادر علمی این دیپارتمنت ۳ نفر بوده، که مصروف پیشبرد وظایف دیپارتمنت مطابق به لایحه فعالیتهای اکادمیک اعضای کادر علمی موسسات تحصیلات عالی میباشد.

 

جدول اعضای دیپارتمنت

شماره

اسم

تخلص

درجه تحصیل

رشته تحصیل

رتبه علمی

موقف در دیپارتمنت

1

سراج الحق

سراج

ماستر

ریاضی

پوهنیار

سرپرست  آمریت دیپارتمنت

2

امید

فضلی

لسانس

جیودیزی

نامزدپوهنیار

عضو

3

بسیمه

فرزام

لسانس

فزیک

پوهنیار

عضو

 

سایر فعالیت‌ها

استادان و منسوبین پوهنحٔی انجنیری پوهنتون فاریاب بر علاوه تدویر صنوف درسی، راه اندازی کنفرانسهای علمی، انجام تحقیقات علمی، تدویر سیمینارهای علمی و فرهنگی، بر اساس پالیسی وزارت تحصیلات عالی و ریاست پوهنتون فاریاب در کمیتههای مختلف تنظیم و مصروف رهبری این کمیتهها و پیشبرد فعالیتهای مربوطه آن، نیز میباشند.

کمیتههای پوهنحٔی انجنیری قرار ذیل است:

1. کمیته تضمین کیفیت و اعتبار دهی - مسوول کمیته پوهنیار سراج الحق سراج

2. کمیته فرهنگی - مسوول کمیته پوهنیار دیپلوم انجنیر فریبا فضلی

3. کمیته نصاب تحصیلی- مسوول کمیته پوهنیار دیپلوم انجنیر نور افضل قیتمس

4. کمیته نظم و دسپلین - مسوول کمیته پوهنیار دیپلوم انجنیر امید حنیف

5. کمیته تحقیق، تالیف و ترجمه- مسوول کمیته پوهنیار دیپلوم انجنیر محمد نعیم رحمانی

6. کمیته ورزشی - مسوول کمیته پوهنیار سراج الحق سراج

7. کمیته سرسبزی ومحیط زیست - مسوول کمیته نامزد پوهنیار تویغون کوهکن

8. کمیته بورسیه - مسوول کمیته پوهنیار دیپلوم انجنیر پیروز احمد سلیمانی

9. کمیته آموزش الکترونیکی - مسوول کمیته پوهنیار دیپلوم انجنیر امید حنیف

10. کمیته پلان گذاری - مسوول کمیته پوهنیار دیپلوم انجنیر نور افضل قیتمس

11.کمیته امتحانات- مسؤول کمیته پوهنیار دیپلوم انجنیر محمد نعیم رحمانی

12.کمیته نظارت از تطبیق برنامه های درسی غیر حضوری و تشدید- مسؤول پوهنیار سیف الله اینانچ

این کمیتهها، بر اساس لایحه کاری شان جلسات خود را به شکل منظم تدویر و مسوولیتهای محوله خود را به وجه احسن به پیش میبرند.

 

تجهیزات و امکانات موجود پوهنحٔی

- صنوف درسی

- کتابخانههای کوچک برای هر دیپارتمنت (به اساس سعی و تلاش دیپارتمنتها و همکاری محصلان کتابهای مورد ضرورت تهیه شده است)

- کتابخانه فرعی پوهنحی

-لابراتوار

-اتاق نقشه کشی

- پروجکتور و تلویزیون ال ای دی جهت تدریس

 

فعالیت‌های اکادمیک

از آنجاییکه وظایف اصلی هر کانون اکادمیک، انجام فعالیتهای علمی و تولید دانش است/میباشد. پوهنحٔی انجنیری به عنوان یک مرکز علمی در جنب سایر پوهنحٔیهای پوهنتون فاریاب همیشه در صدد دایر و عملی سازی برنامههای علمی۔تحقیقی، تحصیلی در مطابقت به پروگرامهای موجوده، میباشد. تا بتواند اعتبار و جایگاه خود را در بین سایر پوهنحٔیها و جامعه به عنوان یک مرجع اکادمیک حفظ و بلند ببرد.

تمام دیپارتمنتهای پوهنحٔی انجنیری دارای نصاب تحصیلی یا کریکولم آپدیت شده و معتبر میباشد که مطابق نیاز جامعه و بازار کار در مشورت با استادان، محصلان، متخصصین و جمعآوری نظریات و پیشنهادات ادارات و اشخاص ذیعلاقه و ذیربط از طریق توزیع پرسشنامه ترتیب و تهیه گردیده است و مورد تائید مقام ریاست پوهنتون فاریاب و مقام وزارت تحصیلات عالی نیز، قرار گرفته است. قابل یاد آوری است که نصاب تحصیلی نظربه ضرورت همّه ساله آپدیت و مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

اساس سیستم تدریس در پوهنحٔی انجنیری مانند سایر مراجع تحصیلی، سیستم کریدیت میباشد، که استادان با استفاده از تکنالوژی و روشهای فعال و موثر تدریس مصروف تدریس محصلان اند.

هییت رهبری پوهنحٔی انجنیری مصمم به بلند بردن و ارتقای ظرفیت استادان این پوهنحٔی بوده، در امر تطبیق و عملی سازی این خواست خود همیشه کوشیده و فرصتهای لازم را برای استادان جهت ادامه تحصیل شان در مقاطع ماستری و دوکتور مهیا ساخته و میسازد. تعدادی از استادان با ختم مقطع ماستری برگشته، دوباره مصروف فعالیتهای علمی و تدریس خود اند، تعدادی هم هماکنون مصروف تحصیل در مقاطع ماستری و دوکتورا در پوهنتونهای داخلی و خارجی میباشند و در آینده اعزام تعدادی از استادان جهت ادامه تحصیل نیز در نظر است.

 

فعالیت‌های تحقیقی

پوهنحٔی انجنیری به انجام کارهای تحقیقی هدفمند و مؤثر متعهد است. اعضای کادر علمی این پوهنحٔی مقالات علمی و تحقیقی شان را در مجله علمی پوهنتون و مجلات علمی سایر پوهنتونهای داخلی و خارجی به چاپ میرسانند. همچنان یک تعداد کتب و ممد درسی جهت رفع نیازمندیهای دیپارتمنتها، استادان و محصلان تحقیق، تدوین، تألیف گردیده است. استادان مطابق پلان درسی و مفردات مضامین لکچر نوتها را ترتیب و از آن در دروس روز مره خویش استفاد مینمایند. استادانیکه در امور دیپارتمنت، تدریس و آموزش با کیفیت از خود ابتکار و شایستگی نشان داده مورد تشویق هئیت رهبری پوهنحٔی و پوهنتون قرار گرفته و میگیرد. برای ارتقای سطح آگاهی اعضای کادر علمی ورکشاپهای میتودیکی و سمینارهای علمی از طرف پوهنتون دایر میگردد.

 

مقاطع تحصیلی

برنامه تحصیلی پوهنحٔی انجنیری به سویه لیسانس بوده و روزانه است.

 

تحلیل SWOT

قسمیکه به همه گان هویداست در موسسات تحصیلی جهت بر آورده شدن اهداف و رسیدن به مقاصد از قبل تعین شده، پلان طرح ریزی میگردد. پلانها دارای نقاط قوت و ضعف نیز میباشد که بعد از پیاده شدن در عمل روشن میگردد. پلان قبلی پوهنحٔی انجنیری با وجود موفقیت و نقاط قوی بیشتر، دارای یک تعداد نقاط ضعیف نیز بود، که شناسایی گردیده، و در پلان فعلی تا حد توان به رفع آن کوشیده شده است.

از نظر ما، مواردی که میتواند در موفقیت و یا عدم موفقیت پلان هذا، تاثیر گذار بوده را شناسایی نموده، پیشبین میگردد.

 

نقاط قوت Strengths

پوهنحٔی انجنیری با آنکه از امکانات خیلی اندک برخوردار میباشد، با آنهم میتوانیم موارد ذیل را نقاط قوت این پوهنحٔی بشماریم.

1. موجودیت فضای نسبتاً مناسب و برنامههای منظم آموزشی و تحصیلی برای محصلان.

2. موجودیت مدیریت و رهبری سالم.

3. موجودیت زیرساختهای نسبتاً کارا.

5. موجودیت اعضای کادرعلمی مورد نیاز با درجات تحصیلی ماستر و لیسانس.

6. عرضه خدمات و تحصیلات عالی با کیفیت.

7. موقعیت مناسب پوهنتون و پوهنحٔی در شهر.

8. رعایت جندر در جذب اعضای کادر علمی دیپارتمنتها.

9. موجودیت لیلیههای مجهز ذکور و اناث در پوهنتون.

10. موجودیت اتاق نقشه کشی درین پوهنحٔی.

11. لابراتوار نسبتاً مجهز در دپیارتمنت جیولوجی و معادن این پوهنحٔی.

 

نقاط ضعف Weaknesses

1. کمبود منابع مالی و بودجه

2. کمبود اعضای کادرعلمی

3. عدم موجودیت مرکز تحقیقاتی

4. عدم موجودیت منابع مالی جهت پیشبرد فعالیتهای تحقیقاتی

5. عدم موجودیت مرکز نشرات در پوهنتون

6. عدم موجودیت کمپیوترلب در پوهنحٔی

7. عدم تعمیر معیاری برای تدریس

8. کمبود کتب علمی در رابطه رشتههای موجود این پوهنحٔی

9. عدم دسترسی استادان و محصلان به انترنت

تحلیل و ارزیابی عوامل خارجی

 

فرصت‌ها

 1. همکاری ریاست فاریاب برشنا شرکت با دیپارتمنت برق و الکترونیک این پوهنحٔی

2. همکاری و حمایت مردم

4. موجودیت امنیت نسبی در منطقه

5. علاقهمندی جوانان به رشتههای موجود درین پوهنحٔی

6. ایجاد زمینه مساعد برای تحصیلات ماستری و دوکتورا در داخل و خارج کشور

7. شرایط خوب استفاده از امکانات محلی و محیطی در امر آموزش

9. موجودیت فضای آرام و مطمین آموزش

10. حمایت همه جانبۀ مقام محترم ریاست پوهنتون از این پوهنحٔی.

11. همکاری ریاست معادن و پطرولیم فاریاب با دیپارتمنت جیولوجی و معادن

 

تهدیدها

1. احتمال مداخله در امور علمی و اکادمیک از جانب افراد غیر مسوول

2. خراب بودن اقتصاد عامه مردم و ترک تحصیل محصلان

3. عدم شرایط اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان

4. عدم کفایت بودجه عادی و انکشافی دولت برای پوهنتون و پوهنحی

5. نبود امنیت و ثبات سیاسی.

6.نبود لابراتوار های مجهز

 

دیدگاه: پوهنحی انجنیری، مصمم است به عنوان کانون معتبر علمی در تربیۀ جوانان متخصص، تحقیقات در بخش های انجنیری و عرضۀ خدمات مطابق با نیازمندی های جامعه و کشور به منظور انکشاف، ارتقاء، رفاه اجتماعی، توسعۀ ساختار های عصری و تقویۀ بنیۀ اقتصاد ملی نقش اساسی را ایفا نماید.

 

مأموریت: رسالت  پوهنحی انجنیری در ارتقای سطح دانش محصلان در رشته های مختلف انجنیری و ارائه ی خدمات در رشته های اختصاصی مطابق به نیازمندی های کشور می باشد. همچنان علاوه بر توسعه زیربناهای علمی و تخصصی در راستای عمران و بازسازی، تفحص، اکتشاف و استخراج معادن، طرح ریزی فابریکات تولیدی صنعتی و تأمین انرژی برق، نیاز بازار کار را تأمین نموده زمینۀ تحصیلات عالی متوازن را برای افراد مهیا می سازد.

اعضای کادر علمی این پوهنحی در کارهای مشوره دهی و فعالیت های تحقیقاتی بمنظور رفع نیازمندی های تحقیقی و مشاورتی سکتور های دولتی و خصوصی نظر به ضرورت نهاد ها مطابق قوانین نافذه مشوره ارائه می نماید.

پوهنحٔی انجنیری بحیث رسالت خویش با امکانات دست داشته محصلان را با زیور علم و دانش مسلکی و تخصصی که، در جریان چهار سال از رشته‌های مختلف فرا میگیرند، با تغییرات چشمگیری در محیط۔ ماحول شان رخ می‌دهد، مقابلۀ درست کرده بتوانند. پوهنحٔی وظیفۀ خود میداند تا یک محیط امن و آموزشی را که، تأمین کنندۀ آیندۀ بهتر برای محصلان و افراد جامعه باشد، مهیا کند تا منحیث متخصصان جوان و استادان مجرب در مقابل وطن و مردم خویش مسئوولیت خویش را ادا نمایند.

 

ارزش‌ها

 1. عدالت
 2. کیفیت در ارایه خدامات و طرح برنامه ها
 3. شفافیت و حسابدهی
 4. صداقت و پابندی به ارزشهای ملی و اسلامی

5.تلاش، خلاقیت و ابتکار

 

اهداف

 • هدف عمدۀ پوهنحٔی انجنیری تربیه وتقدیم متخصصان جوان و رسالتمند بدرجۀ لسانس در رشته های موجوده و ایجاد سایر رشته های مورد نیاز در جامعه.
 • تربیه و آموزش کادر های مسلکی و ارتقاء دانش مدرن با استفاده از تکنالوژی معاصر جهانی در ارتباط سنن و عنعنات پسندیدۀ مردم افغانستان.
 • تبدیل پوهنحٔی به یک نهاد با اعتبار علمی و توأمیت آن با پوهنتونها و مؤسسات علمی داخلی و خارجی.
 • معرفی و اعزام استادان جوان به بورسیه های تحصیلی ماستری و دکتورا.
 • تدویر سیمینار ها، ورکشاپها و کنفرانس های علمی روی موضوعات مختلف در ارتباط به مضامین دیپارتمنت های موجوده و ارتقاء کیفی دانش و بینش در راه آموزش و پرورش.
 • رهنمایی، تشویق و ترغیب استادان بخاطر بلند بردن سطح دانش و مهارتهای مسلکی و آماده سازی مواد و مطالب تاحد توان بکر و تازه و تقدیم آن برای محصلان.
 • تقویت و تحکیم روحیۀ همکاری صمیمانه فی مابین محصل و استاد و استادان با اداره مطابق ایجابات عصر و زمان.
 • انکشاف و بازنگری نصابهای تحصیلی این پوهنحٔی.
 • ایجاد کتابخانۀ مجهز تخصصی برای این پوهنحٔی.
 • ایجاد مرکز تحقیقات در سطح پوهنحی.
 • ایجاد لابراتوار های مجهز
 • ایجاد حاضری الکترونیکی برای استادان

 

باورها

هیأت رهبری پوهنحٔی انجنیری به نکات زیر بارومند اند.

 • تعلیم و تحصیل کلیدی است برای فرصتها و بیداری جامعه.
 • هر محصل منحیث یک فرد با شخصیت دارای احساسات، عواطف، موقف اجتماعی و نیازمندی ها میباشد.
 • انکشاف کیفیت درسی در پوهنحٔی انجنیری مقدمتر است.
 • تقویت وحدت ملی.
 • ادارۀ سالم مؤثر و کاری.
 • استقلالیت پوهنحی.
 • حسابدهی و شفافیت.

پوهنحٔی انجنیری پوهنتون فاریاب متعهد به یک سلسله ارزشهای است که، مستقیما به تقویت وحدت ملی مرتبط میباشد، این امر در بر گیرندۀ کسرتگرایی و از طرف دیگر مستلزم بردباری، احترام به اندیشه های والای انسانی و مهمتر از همه ایجاد یک افغانستان آزاد، دیموکراتیک و پیشرفته بوده و در عین حال از وحدت ملی، تاریخ و فرهنگ افغانستان پاسداری مینماید.

 

اولویت‌ها

 1. اعزام هرچه بیشتر استادان جهت ارتقاء ظرفیت مسلکی به خارج از کشور.
 2. اکمال و تجهیز کتابخانۀ پوهنحٔی انجنیری.
 3. ایجاد و تجهیز لابراتوارهای پوهنحی جهت پیشبرد دروس عملی.
 4. فراهم آوری تسهیلات جهت تحقیق برای استادان.
 5. تأمین برق ثابت جهت پیشبرد امور اداری و تدریسی.
 6. ایجاد زمینۀ استفاده از انترنت برای استادان و محصلان.
 7. تدویر سیمینیار و کنفرانس های علمی برای استادان و محصلان.
 8. ایجاد صنوف الکترونیکی مجهز جهت پیشبرد دروس عملی.
 9. ایجاد حاضری الکترونیکی برای استادان.

با تطبیق پلان استراتیژیک هذا پوهنحٔی انجنیری به اهداف پیشبنی شدۀ خویش نایل میگردد.

 

اخلاق و کرامت

پوهنحٔی انجنیری به مثابۀ یک نهاد تحصیلی پا بند به ارزشهای اخلاقی، حفظ کرامت انسانی و اعتماد متقابل بوده و تمام تلاش خودرا برای تربیت محصلان و جوانان به عنوان رهبران و محصلان متعهد و رسالتمند بکار برده و در جهت رشد سالم شرایط تحصیلی استادان اناث و محصلان اناث مبذول خواهند داشت.

 

حسابدهی شفافیت

پوهنحٔی انجنیری در ختم هر سال تحصیلی از چگونگی کیفیت فارغ التحصیلان بریاست محترم پوهنتون فاریاب آمادۀ حسابدهی میباشد.

پوهنحٔی انجنیری کار و فعالیت های علمی، تحقیقی و اداری خویشرا بر اساس پلان استراتیژیک پنج ساله که، قبلا آماده ساخته بود، تا الحال به پیش برده و داشتن یک پلان منظم و درست باعث انکشاف بهتر در یک کانون علمی و دلیل رسیدن کانون به قله های بلند پیروزی گردیده و زمینه های عالی رشد را برای یک کانون تحصیلی میسر میسازد، بدین منظور پوهنځی انجنیری پلان پنج سالۀ استراتیژیک خویشرا در طی پنج سال آینده که مطابق به خواست زمان و پیشرفت علم و تکنالوژی باشد طرح مینماید. این پلان در طی سالهای 1399۔1403 تطبیق خواهد گردید. این پلان شامل دو بخش عمده و اساسی میباشد.

 1. ارتقاء ظرفیت‌های علمی استادان و محصلان.

2. ایجاد راهکارها در بخش های انکشافی و زیر ساختها میباشد.

 

مدیریت و رهبری

با تهیه، ترتیب و تطبیق موارد اجرایی این پلان، پوهنحٔی انجنیری در بخش رهبری و مدیریتی تلاش مینماید، با پیروی از قوانین و مقررات تحصیلات عالی و به صورت مشخص، راهکارهای ذیل را عملی سازد:

پاسخگو به ریاست پوهنتون.

ایجاد مناسبات سازنده با سایر پوهنحٔی و ادارات ذیربط.

رسیدگی به مشکلات اعضای کادر علمی و کارکنان اداری، محصلان و مراجعین در سطح پوهنحٔی.

نظارت از چگونگی اجرای تمام امور علمی و اداری در سطح پوهنحٔی.

ایجاد زمینۀ شفافیت در جذب قشرجوان و تحصیل کرده به بستهای کادر علمی.

تشویق و تحسین اعضای کادر علمی و کارمندان اداری نظربه شاسیتگی، دانش، تجربه و ابتکار.

 

ارزیابی و کنترول

نظارت، ارزیابی و کنترول از چگونگی فعالیت های قابل اجرا، یکی از اجزای اصلی و اساسی پیشبرد امور رهبری و مدیریتی محسوب میشود. نهادها برای رسیدن به اهداف خویش برنامههای مشخص نظارتی را دارا میباشند. پوهنتون فاریاب برای اینکه از تطبیق برنامههای اساتید و کارمندان اداری خود اطمینان حاصل نمایند یک کمیته را جهت نظارت و ارزیابی تشکیل داده است، که این کمیته مطابق به تقسمات زمانی مشخص از تطبیق پلان و برنامهها در بخشهای علمی و اداری بگونه متداوم، نظارت و کنترول مینماید.

پروگرام اکادمیک

 

میتود درسی ویا روش تحصیلی

روش تحصیلی پوهنحٔی انجنیری بادر نظر داشت سهمدهی بیشتر برای محصلان شامل میتود شاگرد محوری، میتود لکچر با تمرینات، سوالها و جوابها، سیر علمی، مباحثه، سیمنارها، فعالیت گروپی، کارهای عملی و غیره.

 

طرز گرفتن امتحانات و ارزیابی

امتحانات مضامین بشکل شفاهی ویا هم تحریری صورت میگیرد که شامل امتحانات صنفی وسط سمستر، نهانی و کار خانگی و عملی میباشد. محصلان باید در موعد معین که برای شان در نظر گرفته شده است سیمنار خود را تهیه و ارایه نمایند. و همنان باید در جریان سمستر هشتم مونوگراف خویش را تهیه و بشکل شفاهی از آن دفاع نمایند، اما قابل تذکر است که ارزیابی دایمی و مستمر وجود داشه و همجنان امتحانات مطابق طرز العمل جدید امتحانات آموزش محور اخذ میگردد.

 

کریکولم و مفردات درسی

کریکولم و یا نصاب تحصیلی بیان کننده تمامی مضامینی است که در طی یک دوره تحصیلی بادر نظرداشت تعداد کریدت مضامین و باتفکیک مضامین اساسی ویا اختیاری پیشکش و تطبیق میگردد. ومفردات در سی عبارت از تفصیلات در مورد مضامین شامل کریکولم است که در در آن محتویات هر مضمون بشکل فصل وار وبا ذکر عناوین فرعی شامل هر فصل تذکر مییابد. تعدیل در ساختار کریکولم و مفردات از صلاحیتهای شورای علمی پوهنحٔی میباشد.

 

پلان درسی/پالسی کورس

ترتیب یک پلان درسی معین قبل از شروع هر سمستر، تسلیم دهی آن به مدیریت تدریسی و توزیع آن برای محصلان لازمه آغاز هر سمستر است. پالیسی کورس شامل پلان درسی استاد درطی 16 هفته درسی یک سمستر با ذکر عناوین در قالب یک زمان بندی مشخص میباشد. پالیسی کورس باید توسط استاد مضمون تهیه و به وقت و زمان معین به اداره تسلیم گردد، همچنان پالیسی کورسها با لکچر نوت تهیه میگردد.

 

شورای علمی پوهنحٔی

شورای علمی پوهنحٔی عالیترین مرجع تصمیم گیری در سطح پوهنحٔی می باشد. فیصلهها و پیشنهادات دیپارتمنت ها بعد از تاییدی شورای علمی پوهنحٔی، توسط شورای علمی پوهنتون منظور اجرایی میگردد.

 

جلسات دیپارتمنت‌ها

دیپارتمنتها در جلسات ماهوار خود مسایل مربوط به تقرر، ترفیع، انفکاک استادان و امورِ درسی را درسطح دیپارتمنت فیصله نموده و از کیفیت دروس و امورِ اکادمیک نظارت مینمایند.

 

هیت رهبری پوهنحٔی

امورِ رهبری پوهنحٔی توسط هیئت رهبری مدیریت میگردد که شامل ریس پوهنحٔی، معاون پوهنحی و آمرین دیپارتمنتها میشود.

 

تضمین کیفیت، اعتبار دهی و ارزیابی خودی

این برنامه یک برنامه حیاتی و سرنوشت ساز برای نهادهای تحصیلی میباشد. پوهنحٔی انجنیری مراحل اولی این برنامه را که عبارت از آمادگی جای و لوازم دفاتر، تعین کمیته تضمین کیفیت و ارزیابی خودی در سطح پوهنحٔی، دایر نمودن ورکشاپ برای آمرین دیپارتمنتها و استادان عضو کمیته ارزیابی خودی پوهنحٔی میباشند.

 

تقویه زبان انگلیسی استادان شامل کادر علمی وکارمندان

همه میدانیم که جهت استفاده از کتب جدید و معتبر از نشرات بین المللی و استفاده از انترنیت و اشتراک درمحافل علمی درداخل و خارج کشور، پیش بردن تحصیلات در بسیاری از کشورهای خارجی و استفاده از وسایل فنی تخنیکی به دانستن درست زبان انگلیسی که امروزه در جهان یک زبان عمده بین المللی شناخته میشود، ضرورت مبرم است. بنابرین بخاطرِ تقویه زبان انگلیسی استادان باید برنامهها و تقسیم اوقات طوری طرح گردد که هم استادان بدروس روزمره خود رسیدهگی نموده وکورسهای انگلیسی را در اوقات فراغت تعقیب نمایند. تابتوانند امتحان TOFELیا IELTS یامعادل آنرا که شروط شروع تحصیل بزبان انگلیسی در بسیاری ممالک میباشد موفقانه سپری نمایند.

 

بورسیه‌ها و رتب علمی استادان

در تشکیل پوهنحی انجنیری به تعداد (۲۰)تن استاد دارای رتب علمی پوهنیار ، پوهیالی و نامزد پوهنیار مصروف تدریس و تحقیق بوده که، ازین جمله چند تن از استادان مصروف تحصیل ماستری در پوهنتون‌های داخل و خارج اند.

 

جدول شهرت استادان پوهنحی انجنیری با تفکیک رتب علمی و درجۀ تحصیل پیشبینی شده از سال ۱۳۹۹۔۱۴۰۳

شماره

دیپارتمنت ها

رتب علمی

درجۀ تحصیل

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

نامزد پوهنیار

دوکتور

ماستر

لیسانس

1

سیول

 

 

۲

۴

۲

۱

۱

۲

۱

2

جیولوجی و معادن

 

 

۱

۲

۱

۲

۱

۲

۱

3

تکنالوژی کیمیاوی

 

 

 

۲

۲

۲

۱

۲

۱

4

برق و الکترونیک

 

 

 

۱

۲

۳

۱

۳

۲

5

مهندسی

 

 

 

 

۱

۳

۱

۳

۲

6

مضامین عمومی و تخنیکی

 

 

 

۳

۱

۲

۱

۲

۲

7

مجموعه

 

 

۳

۱۲

۹

۱۳

۶

۱۴

۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه

دراین پلان استراتیژیک، دیدگاه و اهداف، ماموریت و رسالت، و راهکارهای پنج سالۀ این پوهنحٔی به گونهای تنظیم یافته است که بتواند آموزش عالی را از وضعیت نامساعد فعلی به یک سیستم عالی و آیدهآل تبدیل نماید، تادانش آموختهگان این نهاد علمی مجهز به دانش عصری بتوانند باتفکر عالی و خلاق مطابق نیاز زمان در رشد و انکشاف افغانستان ادای مسولیت نموده به مدارج عالی برسند.

در اخیر امیدواریم که باتطبیق این پلان ادای مسوولیت نموده در راستای خدمت گذاری نقش خود را اداکرده بتوانیم.

 

 

 

جدول مسوول و اعضای کمیتۀ پلان گذاری

شماره

اسم

تخلص

درجه تحصیل

رتبه علمی

دیپارتمنت

موقف در کمیته

1

نور افضل

قیتمس

ماستر

پوهنیار

سیول

مسوول کمیته

2

محمد نعیم

رحمانی

ماستر

پوهنیار

سیول

عضو

3

پیروز احمد

سلیمانی

ماستر

پوهنیار

تکنالوژی کیمیاوی

عضو

4

فریبا

فضلی

ماستر

پوهنیار

جیولوجی و معادن

عضو

5

سراج الحق

سراج

ماستر

پوهنیار

مضامین عمومی و تخنیکی

عضو

6

تویغون

کوهکن

لیسانس

نامزد پوهنیار

مهندسی

عضو

 

پلان استراتیژیک هذا در جلسۀ مورخ   /     /۱۳۹۹ و پروتوکول شماره (     ) شورای علمی پوهنحی انجنیری مورد تائید و تصویب قرار گرفت.

   منشی جلسه

                                                            پوهنیار دیپلوم انجنیر محمد نعیم رحمانی

 

 

 

پلان استراتیژیک پوهنحی انجنیری در جلسۀ مورخ     /      /۱۳۹۹و پروتوکول (       ) شورای علمی پوهنتون فاریاب با (     ) آراء مورد تائید قرار گرفت.