رهنمود ها

رهنمود اجرای ارزیابی از کیفیت تدریس برای استادان

برای دانلود اینجا کلیک کنید

رهنمود اجرای ارزیابی از کیفیت تدریس برای آمران دیپارتمنتها

برای دانلود اینجا کلیک کنید

رهنمود ارزیابی صنفی( مشاهده درسی)

برای دانلود اینجا کلیک کنید

رهنمود ارزیابی فعالیتهای کمیته ها

برای دانلود اینجا کلیک کنید

رهنمود تهیه گزارش ارزیابی خودی دیپارتمنت

برای دانلود اینجا کلیک کنید

رهنمود ساختاری و وظیفوی برنامه های ارتقای کیفیت

برای دانلود اینجا کلیک کنید