فارمت ها

فارمت پلان بهبود کیفیت استاد

برای دانلود اینجا کلیک کنید

فارمت پلان بهبود کیفیت تدریس دیپارتمنت

برای دانلود اینجا کلیک کنید

فارمت پلان عملیاتی انفرادی خانه پری شده

برای دانلود اینجا کلیک کنید

فارمت پلان عملیاتی پوهنحی ها

برای دانلود اینجا کلیک کنید

فارمت کورس پالیسی

برای دانلود اینجا کلیک کنید

فارمت_گزارش_دهی_آمر_دیپارتمنت_به-کمیته

برای دانلود اینجا کلیک کنید

فارمت-گزارش-دهی-استاد-به-آمر-دیپارتمنت-

برای دانلود اینجا کلیک کنید

نمونه و فارمت پلان سمستروار دیپارتمنت ها

برای دانلود اینجا کلیک کنید