فورم های ارزیابی

فورم ارزیابی استاد توسط آمر دیپارتمنت

برای دانلود اینجا کلیک کنید

فورم ارزیابی اصلاحی دیپارتمنت

برای دانلود اینجا کلیک کنید

فورم ارزیابی آمر دیپارتمنت توسط رییس پوهنحی

برای دانلود اینجا کلیک کنید

فورم ارزیابی حضوری استاد توسط آمر دیپارتمنت

برای دانلود اینجا کلیک کنید

فورم ارزیابی خودی استاد تائیده شده 21حمل99 پروتوکل 2

برای دانلود اینجا کلیک کنید